vineri, octombrie 22

Abuzul de drept. Perseverenţa în prostie. Consecinţe

vineri, octombrie 22Fiecare are marota lui.
Şi nu, nu este vorba despre caricatura unui animal care înveleşte ciocolata, ci despre idei fixe şi preocupări excesive, uneori obsedante, pentru un anumit lucru.

Marotele pot fi benefice atunci când tind să demonstreze un concept revoluţionar. Pot fi şi obositoare când urmăresc caii verzi de pe pereţi sau fantome ale trecutului.

Dar marotele pot fi comice atunci când stăruinţa depusă priveşte o idioţenie.
Trebuie însă să recunosc că, de cele mai multe ori, nu râd atunci când am de-a face cu această ultimă categorie de idei fixe.
Şi asta pentru că, dacă prostia este de cele mai multe ori scuzabilă, perseverenţa în prostie este agasantă.

Un exemplu…

Raportul juridic dedus judecăţii vizează solicitarea recurenţilor-reclamanţi de revocare parţială (!?) a unei donaţii pentru ingratitudine.
Instanţa de fond a apreciat valoarea donaţiei şi a pus în vedere reclamanţilor recurenţi achitarea taxei judiciare de timbru, sens în care au fost şi citaţi la data de 24.04.2009. Cu toate acestea, deşi reclamanţii au beneficiat de indulgenţa instanţei de judecată, nici la al 10-lea termen de judecată nu au binevoit să achite taxa de timbru datorată.
Prin Încheierea din 09.10.2009 a fost respinsă cererea de acordare de ajutor public judiciar, iar prin Încheierea din 16.11.2009 a fost respinsă şi cererea de reexaminare.
În atarea situaţie, obligaţia legală de plată a taxei judiciare de timbru a subzistat în sarcina recurenţilor-reclamanţi, aceştia neînţelegând însă să-şi îndeplinească obligaţiile.
Astfel, JUDECĂTORIA SIBIU, prin Sentinţa nr.X/11.12.2009 a respins cererea de chemare în judecată ca insuficient timbrată.
De asemenea, TRIBUNALUL SIBIU, prin Decizia civilă nr.Z din 21.06.2010 a respins apelul declarat de către reclamanţi împotriva sentinţei instanţei de fond.

Surpriză însă, reclamanţii formulează şi RECURS, prin AVOCAT:
"Subsemnaţii D şi D…solicit în contradictoriu…admiterea recursului, casarea decizie civile şi, pe cale de consecinţă, casarea sentinţei civile a Judecătoriei Sibiu” (?!?!)
„Pentru următoarele motive: prin sentinţa civilă a Judecătoriei Sibiu s-a anulat ca insuficient timbrată acţiunea civilă formulată de subsemnaţii în contradictoriu cu pârâtul X, sens în care am fost obligaţi la plata cheltuielilor de judecată” (?!?!)
„Împotriva sentinţei am declarat apel, solicitând admiterea apelului şi casarea sentinţei şi trimiterea cauzei spre rejudecare invocând ca motiv temeinic nelegalitatea soluţiei instanţei de fond pentru faptul că am formulat o cerere de ajutor public judiciar care a fost respinsă” (?!?!)

Atât. OAU! Asta da motivare.
Dacă prostia ar durea, d-nul Avocat s-ar tăvăli în chinuri.

În mod evident, intimatul a solicitat respingerea recursului ca fiind nul.
De asemenea, în baza art.723 din Codul de procedură civilă, a solicitat instanţei să constate faptul că recurenţii reclamanţi îşi exercită drepturile procedurale cu rea-credinţă şi în alt scop decât cel prevăzut de lege şi în consecinţă, în baza art. 1081, alin.(1), pct.1, lit.a din Codul de procedură civilă, să fie sancţionaţi cu amendă judiciară.
Curtea de Apel Alba Iulia a constatat nul recursul, DAR a omis să se pronunţe asupra abuzului de drept, deşi potrivit art.1081, alin.(1) pct.1, lit.(a) din Codul de procedură civilă introducerea cu rea-credinţă a unor cereri vădit netemeinice este sancţionabilă.
În aceste condiţii, formularea unei cereri de recurs, mai ales a uneia inteligibile şi redundante, prin care dreptul procedural este dirijat în alt scop decât cel prevăzut de lege şi vizează tergiversarea finalizării cauzei este abuzivă.
Pe de altă parte, potrivit jurisprudenţei în materie, exercitarea unei căi legale de atac nu poate fi considerată ca fiind abuzivă.
Păcat…

Există totuşi şi cazuri în care un astfel de abuz a fost sancţionat:

"În condiţiile în care recurentul invocă neconstituţionalitatea unei dispoziţii legale care îi este favorabilă, se apreciază că scopul urmărit nu este cel de a obţine verificarea de către Curtea Constituţională a conformităţii textului cu legea fundamentală, ci chiar efectul stabilit - de regulă - de lege, ca efect al invocării excepţiei, respectiv suspendarea cauzei, pâna la soluţionarea excepţiei. Asa fiind, dreptul conferit de lege este dirijat către un alt scop decât cel pentru care a fost recunoscut, astfel încât, prin invocarea exceptiei de neconstituţionalitate, recurentul a savârsit un abuz de drept, care se impune a fi sancţionat prin respingerea cererii de sesizare a Curţii Constituţionale".

Decizia comercială nr. 194R/08.02.2007 a Curţii de Apel Bucureşti

„În ceea ce priveşte ultimul motiv de recurs, s-a reţinut că recurentul a invocat în faţa judecatorului-sindic excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.98, alin.(2), în ceea ce priveşte referirea la alin.(1) din Legea nr.85/2006. În esenta, s-a apreciat de către recurent că textul este neconstituţional, datorită faptului că el nu indică, în rândul persoanelor citate în vederea discutării planului, şi asociaţii/acţionarii debitorului, iar administratorul special nu are decât atribuţiile limitativ prevăzute de art.18, alin.(2) din Legea nr. 85/2006.
Curtea a reţinut însă că semnatarul excepţiei este şi administrator special al debitorului S.C. S. S.A., fiind desemnat în aceasta calitate la data de 25.09.2006, prin Hotarârea Adunarii Generale Extraordinare a Acţionarilor debitorului.
În acest context, Curtea a mai constatat ca art.18, alin.(1) din Legea nr. 85/2006 stabileşte că administratorul special reprezintă interesele asociaţilor/acţionarilor debitorului, astfel încât asociaţii/acţionarii nu mai participă direct la procedură, căci ei sunt reprezentaţi de administratorul special.
Prin urmare, rezultă ca textul atacat pentru neconstituţionalitate cuprinde prevederi favorabile recurentului.
Legea nr.47/1992 reglementează procedura ce trebuie urmată pentru invocarea şi soluţionarea unei excepţii de neconstituţionalitate.
Scopul controlului de constituţionalitate constă în stabilirea conformităţii sau non-conformităţii unei dispoziţii legale cu Constituţia.
Efectul invocării unei excepţii de neconstituţionalitate este acela că instanţa nu mai poate păşi la soluţionarea cauzei, pâna la momentul stabilirii de către Curtea Constituţională a conformităţii prevederilor pretins neconstituţionale cu legea fundamentală.
De regulă, în vederea prezervării drepturilor părţilor, legiuitorul a stabilit, în art.29, alin.(5) din Legea nr.47/1992, republicată şi modificată, un alt efect al invocării excepţiei de neconstituţionalitate, şi anume suspendarea judecăţii cauzei, pe perioada soluţionării excepţiei. Cu titlu de excepţie, art.8, alin. final din Legea nr.85/2006 îngăduie judecătorului-sindic să nu suspende judecata cauzei, în situaţia în care dispoziţiile pretins neconstituţionale au făcut deja obiect al cel puţin unei decizii a Curţii Constituţionale.

Prin urmare, deşi părţilor li se recunoaşte dreptul de a solicita verificarea de către Curtea Constituţională a conformităţii cu Constituţia a unor prevederi legale care au legatură cu cauza, acesta trebuie exercitat cu bună-credinţă şi potrivit scopului în vederea căruia a fost recunoscut de lege, potrivit art.723, alin.(1) din C.proc.civ.
În acest context, Curtea a înlăturat susţinerea recurentului, potrivit căreia interpretarea dispoziţiei cuprinse în art.723, alin.(2) din C.proc.civ. conduce la concluzia că partea care foloseşte drepturile procedurale în mod abuziv poate fi obligată doar la plata daunelor-interese, căci sancţiunea cea mai potrivită este lipsirea actului abuziv de efectele în vederea cărora a fost realizat.

joi, octombrie 14

AU FOST ALEȘI CEI 10 MARI SIBIENI!

joi, octombrie 14

CAMPANIA „10 MARI SIBIENI”

o campanie organizată de
Răzvan C. POP
(http://www.razvanpop.ro/)
Tudor Şt. POPA
(http://www.cemerita.ro/)


PUNCTAJ CONFERINŢĂ DE PRESĂ

Am numărat 16.437 voturi
Vot online – 7.937 voturi; vot taloane – 8.500 voturi.

Cei 10 MARI SIBIENI sunt:

Ion BESOIU, Lucian BLAGA, Samuel von BRUKENTHAL, Emil CIORAN, Gheorghe LAZĂR, Nicolae LUPU, Octavian GOGA, Hermann OBERTH, Andrei ŞAGUNA, Teodor TULPAN.

Următorii 40 sunt:
Aurel VLAICU, Ioan SLAVICI, Klaus JOHANNIS, Ricky DANDEL, Radu STANCA, Ion RAŢIU, Timotei CIPARIU, Antonie PLĂMĂDEALĂ, Simeon BĂRNUŢIU, George BARIŢIU, Lucian VINŢAN, Steliana NISTOR, Claudia PRESĂCAN, George CALBOREANU, Dumitru STĂNILOAE, Florin GRIGORAŞ, Conrad HAAS, Nicholaus OLAHUS, Franz BINDER, Onisifor GHIBU, Zaharia BOIU, Emil HUREZEANU, George DIMA, Ilie FLOAŞIU, Iancu DUMITRESCU, Vasile AARON, Cornel IRIMIE, Ştefan ORTH, Miklos BORSOS, Pompeiu ONOFREIU, Ioan LUPAŞ, Nicolae BĂLAN, Emil SIGERUS, Timotei POPOVICI, Ilie BEU, Nicolae MANOLESCU, Carl WOLFF, Melita RUHN, Romulus VUIA, Emil FISCHER.


Locurile 51 – 100:
Dieter ACKER, Wolf von AICHELBURG, Thomas ALTEMBERGER, Arthur ARZ VON STRAUSSENBURG, Eduard Albert BIELZ, Gustav BINDER, Wilhelm BINDER, Johann BOBEL, Aurel BROTE, Michael von BRUKENTHAL, Andrei CODRESCU, Sabina COJOCAR, Maria COSMA, Partenie COSMA, Miron CRISTEA, Otto CZEKELIUS, Dan DĂNILĂ, Gavril DEJEU, Juliana FABRITIUS DANCU, Sebastian HANN, Hans HERMANN, Martin HOCHMEISTER SR, Albert HUET, Ioan ICĂ jr, Nae IONESCU, Ştefan Octavian IOSIF, Mircea IVĂNESCU, Inocenţiu KLEIN, Samuel KLEIN, Jan LEVOSLAV BELLA, Petru LUCA, Vasile MOGA, Elias NICOLAI, Paul NIEDERMAIER, Andrei OŢETEA, Alexandru PAPIU ILARIAN, Oskar PASTIOR, Mircea PĂCURARIU, Dan PERJOVSCHI, Ioan PIUARIU MOLNAR, Ion POPESCU SIBIU, Daniil POPOVICI BARCIANU, Andreas RIEGER, Visarion ROMAN, Hans Otto ROTH, Eginald SCHLATTNER, August von SPIESS, Friedrich TEUTSCH, Viorel TILEA, David URS de MARGINE.

Locurile 101 – 150:
Florian AARON, Martin ADLER von HOCHMEISTER JR, Karl ALBRECHT, Andrei BÂRSEANU, Michael BIELZ, Georg BETTE, Eugeniu BROTE, Johann Eberhardt BLAUMANN, Richard CSAKI, Cornel DIACONOVICI, Vasile DOBRIAN, Albert DORR, Ion Codru DRĂGUŞANU, Franz Xaver DRESSLER, Wilhelm EDLER von HOCHMEISTER, Valentin Frank von FRANKENSTEIN, Gustav GUNDISCH, Christian Friedrich Samuel HAHNEMANN, Petrus HALLER, Norbert HANN von HANNENHEIM, Johann Zabanius SACHS von HARTENECK, Georg HECHT, Victor HESS, Hellmut KLIMA, Julius Joachim Ludwig von HORST, Johann Wilhelm KRAFFT, Andreas LAPICIDA, Joseph LATZEL, Ilie MĂCELARIU, Ion MEŢIANU, Simon MILES, Filip MOLDOVEANU, Franz Joseph MULLER von REICHENSTEIN, Ion NEGOIŢESCU, Franz NEUHAUSER cel TÂNĂR, NIKOLAUS, Gustav ONGYERTH, Lia PERJOVSKI, Constantin Hagi POPP, Zenovie POPP, Ioan SASUL, Adolf SCHULLERUS, Paul SCHUSTER, Mihaela STĂNULEŢ, Tobias STRANOVIUS, Gheorge ŞOIMA, Georg Daniel TEUTSCH, Ferdinand Graf TIGE, Thomas de VILLA HERMANNI, Paulus WOLFF.

Locurile 151 – 200:
Johann Michael ACKNER, Michael Gottlieb AGNETHLER, Septimiu ALBINI, Mathias ARMBRUSTER, Julius BIELZ, Thomas BOMELIUS, Lajos BRILINSKI, Valentinus CORVINUS, Philipp COLLIGNON, Arthur COULIN, Sandor DOMANONSZKY, Karl DORSCHLAG, Josef DROTLEFF, Martin FELMER, Anton FILEK, Thomas GEMMARIUS, Franz GEBBEL, Hugo GLANTZ von EICHA, Adolf GOTTSCHLING, Michael HISSMANN, Franz HODJAK, Kurt HOREDT, Friedrich JICKELI, Gustav KAPP, Caspar de KOBOT, Friedrich KRASSER, Hermann KUSMANEK von BURGNEUSTADTEN, Petrus LANTREGEN, Johannes LULAY, Gallus LUTSCH, Andreas MELTZER, Mathias MILES, Alexandru MOCSONY, Friedrich MULLER LANGENTHAL, Gustav NUSSBACHER, Markus PEMPFFLINGER, Ioan PUŞCARIU, Ludwig REISSENBERGER, Johannes von ROSENAU, Martin SIEBENBURGEN, Anton STEINWALD, Iosif STERCA ŞULUŢIU, Janos Marton STOCK, Octav ŞMIGHELSCHI, Octavian TĂSLĂUOAN, Lukas TRAPOLDNER, Anton TRAUTENBERGER, Virgil VĂTĂŞIANU, Giovanni Morando VISCONTI, Erwin WITTSTOCK.

Locurile 201 – 215:
Joseph BERDIA, Friedrich Albert BOCK, Bernhard CAPESIUS, Theobaldus GRYPHIUS, Jakob HENZMANISSE, Simon HOFFMEYER, Karl NEUGEBOREN, Johann Ludwig NEUGEBOREN, Sebastian PAUSCHNER, Christian REICHERT, Georg REICHESDORFFER, Joachim TURJE, Johannes WAYDA, Johann WEST von NEUSOL, Johann Theophil DELPHINI.

Johann Theophil DELPHINI – unicul care nu a primit nici un vot.

TOP 5 SECOLELE XIII – XV:
Nicholaus OLAHUS, Thomas ALTEMBERGER, Georg HECHT, Thomas de VILLA HERMANNI, Andreas LAPICIDA.
TOP 5 SECOLELE XVI – XVII:
Conrad HAAS, Albert HUET, Elias NICOLAI, Ioan SASUL, Paulus WOLFF.
TOP 5 SECOLUL XVIII:
Samuel von BRUKENTHAL, Inocenţiu KLEIN, Petru LUCA, Michael von BRUKENTHAL, Samuel KLEIN.
TOP 5 SECOLUL XIX:
Gheorghe LAZĂR, Andrei ŞAGUNA – în ordine alfabetică, Ioan SLAVICI, Ion RAŢIU, Timotei CIPARIU.
TOP 5 SECOLUL XX:
Lucian BLAGA, Emil CIORAN, Nicolae LUPU, Octavian GOGA, Hermann OBERTH – în ordine alfabetică.
TOP 5 MARI SIBIENI ÎN VIAŢĂ:
Ion BESOIU, Teodor TULPAN – în ordine alfabetică, Klaus JOHANNIS, Ricky DANDEL, Lucian VINŢAN.
TOP 5 FEMEI:
Steliana NISTOR, Claudia PRESĂCAN, Melita RUHN, Maria COSMA, Sabina COJOCAR.
TOP 5 ROMÂNI:
Ion BESOIU, Lucian BLAGA, Emil CIORAN, Gheorghe LAZĂR, Nicolae LUPU – în ordine alfabetică.
TOP 5 SAŞI:
Samuel von BRUKENTHAL, Hermann OBERTH, Klaus JOHANNIS, Ricky DANDEL, Franz BINDER.
TOP 5 MAGHIARI:
Miklos BORSOS, Lajos BRILINSKI, Sandor DOMANONSZKY, Joseph BERDIA.
TOP 5 OAMENI POLITICI:
Samuel von BRUKENTHAL, Octavian GOGA – în ordine alfabetică, Klaus JOHANNIS, Ion RAŢIU, Simeon BĂRNUŢIU.
TOP 5 PRIMARI:
Klaus JOHANNIS, Thomas ALTEMBERGER, Georg HECHT, Albert DORR, Petrus HALLER.
TOP 5 OAMENI DE CULTURĂ:
Lucian BLAGA, Emil CIORAN, Gheorghe LAZĂR, Nicolae LUPU – în ordine alfabetică, Ioan SLAVICI.
TOP 5 SCRIITORI:
Lucian Blaga, Emil CIORAN, Octavian GOGA – în ordine alfabetică, Ioan SLAVICI, Radu STANCA.
TOP 5 MUZICĂ:
Ricky DANDEL, Timotei CIPARIU, Florin GRIGORAŞ, George DIMA, Iancu DUMITRESCU.
TOP 5 ARTIŞTI (PICTORI, SCULPTORI, FOTOGRAFI, ETC...):
Ştefan ORTH, Miklos BORSOS, Emil FISCHER, Hans HERMANN, Otto CZEKELIUS.
TOP 5 SCULPTORI:
Miklos BORSOS, Elias NICOLAI, Andreas LAPICIDA, Petrus LANTREGEN, Simon HOFFMEYER.
TOP 5 PICTORI:
Ştefan ORTH, Hans HERMANN, Dan PERJOVSCHI, Juliana FABRITIUS DANCU, Johann BOBEL.
TOP 5 TEATRU (ACTORI, AUTORI, REGIZORI, MANAGERI, ETC...):
Ion BESOIU, Radu STANCA, George CALBOREANU, Martin HOCHMEISTER SR, Gustav ONGYERTH.
TOP 5 OAMENI DE ŞTIINŢĂ:
Hermann OBERTH, Aurel VLAICU, Lucian VINŢAN, Conrad HAAS, Cornel IRIMIE.
TOP 5 ISTORICI:
Nicolae LUPU, Nicholaus OLAHUS, Onisifor GHIBU, Ioan LUPAŞ, Emil SIGERUS.
TOP 5 TIPOGRAFI:
Martin HOCHMEISTER SR, Paulus WOLFF, Filip MOLDOVEANU, Thomas de VILLA HERMANNI, Johann Wilhelm KRAFFT.
TOP 5 SPORT:
Teodor TULPAN, Steliana NISTOR, Claudia PRESĂCAN, Melita RUHN, Sabina COJOCAR.
TOP 5 OAMENI DE AFACERI:
Ilie FLOAŞIU, Carl WOLFF, Petru LUCA, Gustav BINDER, Andreas RIEGER.
TOP 5 TEOLOGI:
Andrei ŞAGUNA, Timotei CIPARIU, Antonie PLĂMĂDEALĂ, Dumitru STĂNILOAE, Nicholaus OLAHUS.
TOP 5 TEOLOGI ORTODOXI:
Andrei ŞAGUNA, Timotei CIPARIU, Antonie PLĂMĂDEALĂ, Dumitru STĂNILOAE, Nicolae BĂLAN.
TOP 5 TEOLOGI ROMANO – CATOLICI:
Nicholaus OLAHUS, NIKOLAUS, Lajos BRILINSKI, Caspar de KOBOT, Joseph BERDIA.
TOP 5 TEOLOGI GRECO – CATOLICI:
Pompeiu ONOFREIU, Inocenţiu KLEIN, Samuel KLEIN.
TOP 5 TEOLOGI EVANGHELICI:
Friedrich TEUTSCH, Georg Daniel TEUTSCH, Hellmut KLIMA, Friedrich MULLER LANGENTHAL, Johann Michael ACKNER.
TOP 5 MILITARI:
August von SPIESS, David URS de MARGINE, Arthur ARZ VON STRAUSSENBURG, Ferdinand Graf TIGE, Julius Joachim Ludwig von HORST.

S-A VOTAT:

http://10sibieni.razvanpop.ro/sibieni – aici s-a votat o singură personalitate.
http://10marisibieni.cemerita.ro/2010/09/09/voteaza-cei-mai-mari-sibieni-pe-categorii/ – aici s-a votat pe categorii şi s-au votat mai multe personalităţi
http://www.facebook.com/pages/10-MARI-SIBIENI/115273488515617?v=photos&ref=ts – aici s-au votat mai multe personalităţi, printr-un like făcut fotografiei acestuia.
http://www.youtube.com/user/10MariSibieni – aici s-au votat mai multe personalităţi.

Ziarele Sibiu 100% şi Turnul Sfatului au publicat taloane care s-au putut completa şi trimite înapoi la redacţia ziarului.

S-a votat prin completarea de taloane (maxim cinci nominalizări). Acestea se găsesc în locaţiile partenere al campaniei. Taloanele au fost realizate cu ajutorul Express You, magazinul ce se regăseşte în bd. Mihai Viteazul nr. 11.

Locaţiile partenere ale campaniei sunt în acest moment: toate punctele Loteriei Române din Sibiu (11 locaţii), în cafenelele Cafe Wien, Atrium Cafe, Einstein Cafe, Old Friends Pub, Supporter Pub, Oldies Pub, Erasmus Cafe şi magazinul LaFantezie. De asemenea ele se regăsesc în librăria Humanitas şi magazinele Carmolimp precum şi în taximetrele 924. De asemenea am strâns voturi şi în urma prezentărilor avute în şcoli şi licee.

Taloanele după completare puteau fi lăsate în locaţia respectivă fie ele puteau fi aduse în cadrul magazinului Express You din Mihai Viteazul nr. 11.

PUNCTAJ GENERAL

Campania a început prin demersul a doi bloggeri sibieni, Răzvan Pop (www.razvanpop.ro) şi Tudor Popa (www.cemerita.ro) şi sub patronajul Asociaţiei pentru Înfrumuseţarea Oraşului Sibiu.

Este cea mai transparentă campanie desfăşurată vreodată în Sibiu. Nu s-a pornit cu un fond stabilit din punct de vedere financiar şi mediatic, preferându-se a se chema alături diferiţi parteneri pe parcursul acesteia. (a se vedea lista partenerilor). O primă, importantă realizare a campaniei noastre a fost revitalizarea blogosferei sibiene, care după o lungă perioadă de timp s-a reactivat şi reunit într-un proiect comun.

Propunerea noastră era aceea de a ne alege cel mai mare sibian. În primul rând îi invităm pe sibieni să îşi aleaga cel mai mare sibian. Cel mai mare sibian din istorie, începând cu cavalerii şi primarii secolelor medievale şi finalizând cu artiştii contemporani, dand un exemplu.

Când ne-am gândit la marii sibieni, ne-am gandit la acele personalităţi ale istoriei şi culturii noastre care prin originea lor sau prin activitatea lor sau prin moştenirea ce au lasat-o şi-au legat numele, într-un mod esenţial de oraşul nostru.

În primele trei luni, ne-am propus a prezenta toate personalităţile alese pentru a intra în „competiţia” celui mai mare sibian. Acestea au fost prezentate pe cele două bloguri ale iniţiatorilor (toate cele 215 personalităţi), pe cele 18 bloguri ce s-au alăturat campaniei precum şi pe site-ul ziarului Turnul Sfatului şi în emisiunile TV Eveniment.

Lista iniţială a suferit modificări, cei care au urmărit această campanie considerând că sunt şi alte personalităţi care merita a fi adăugate listei noastre. Alţi 43 de mari sibieni au fost adăugaţi. Alte personalităţi care la început se regăseau între propunerile noastre, au fost retrase, nefiind concludent aportul lor la viaţa şi istoria Sibiului.

În a patra lună invităm sibienii să îşi aleagă cel mai mare sibian, votându-l.

În urma votului vom realiza un top complet pe care îl vom prezenta la începutul lunii octombrie. Primii zece ce vor reieşi în urma votului. vor fi prezentaţi doar în ordine alfabetică. Din acel moment, ei vor primi un avocat (personalitate sau un specialist în domeniu) care le va susţine imaginea şi vor veni cu argumentele necesare care vă vor face să îi votaţi încă odată, într-un sondaj final ce are menirea a alege pe cel mai mare sibian din istorie.

Lucrăm deja la site-ul oficial al campaniei, la o broşură ce ne dorim a ajunge în fiecare casă de sibian, la diferite materiale promoţionale, precum şi la o strategie postcampanie de continuare a acesteia.

Vă invităm pe această cale a vă alătura campaniei, prin orice fel doriţi, prin susţinere mediatică, prin voluntariat sau prin donaţii şi sponsorizări.
 
Opinii Juridice © 2008. Design by Pocket