duminică, mai 16

OMISSO MEDIO. Contestaţie la tabelul definitiv de creanţe. Termen

duminică, mai 16Mai în glumă, mai în serios, nu pot să nu observ faptul că unii evoluează per saltum au OMISSO MEDIO.

Departe de mine intenţia de a supune această categorie unei conotaţii peiorative.

Din contră, observaţia este una admirativă.

Transformarea din larvă este într-adevăr spectaculoasă, chiar şi dacă pentru alte motive decât cele ale unui entomolog.

Metodele par a fi simple şi eficiente.

Fie intri slugă la doi stăpâni într-o variantă diferită de cea a lui Carlo Goldoni, variantă care presupune ca cel puţin unul dintre stăpâni să fie „om” politic, sau mai grav, politician.

Fie te lipeşti, din întâmplare, de un suflet mare şi bogat, cuvântul cheie fiind „întâmplare” şi fondul sonor fiind asigurat de ghiţă gheorghiu - dacă dragoste nu e… poate e altceva ?!

Fie câştigi la loto…de ce nu? Numai cu grijă să nu se afle de la cine „lo” şi cât de „to” şi mai ales pentru ce cartonaş ai „ridicat” premiul.
Asculta mai multe audio DiversePretextul…speţa


PROCEDURA INSOLVENŢEI. CONTESTAŢIE LA TABELUL DEFINITIV DE CREANŢE. TERMEN.

  • art.75 şi 76 alin.1 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei
  • art.7 alin.1 teza I din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei.
  • art. 86 Cod procedură civilă.

Excepţia prevăzută de art.76, alin.(1) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, se impune a fi interpretată în sensul că NU este decăzut din drepturi acel creditor căruia nu ia fost notificată deschiderea procedurii insolvenţei conform Codului de procedură civilă, respectiv potrivit normelor ce reglementează citaţiile şi comunicarea actelor de procedură, cuprinse în art.86 C.pr.civ.

Curtea de Apel Ploieşti

Prin contestaţia înregistrată în dosarului la data de 27.11.2008 creditoarea A.F.P. Ploieşti a contestat tabelul preliminar al creanţelor debitoarei S.C. P. S.A.

În motivarea contestaţiei s-a arătat că a fost precizată creanţa iniţială cu suma de 857.238 lei reprezentând debite datorate la bugetul general consolidat al statului conform unor sentinţe, pronunţate de Tribunalul Prahova şi rămase definitive şi irevocabile. Creditoarea a susţinut că aceste creanţe suplimentare au fost precizate ca urmare a adreselor primite de la Direcţia Generală de Jandarmi a Municipiului Bucureşti şi solicită înscrierea în tabel cu suma totală de 47.562.454 lei.

Creditoarea A.F.P. Brăila a formulat de asemenea contestaţie la tabelul de creanţe solicitând înscrierea cu suma de 9.054 lei reprezentând creanţe fiscale conform documentelor justificative anexate şi nu doar cu suma de 341 cât a acceptat lichidatorul judiciar.

În susţinerea contestaţiei s-a arătat că a fost depusă o cerere de majorare a creanţelor, la data de 2.10.2008, cu suma de 8.713 lei, iar refuzul lichidatorului judiciar de a înscrie şi această sumă în tabel este nelegal, în condiţiile în care notificarea privind deschiderea procedurii a fost comunicată acesteia cu încălcarea prevederilor art.7, alin.(3), raportat la art.76, alin.(1) şi art.61-62 din Legea 85/2006 în sensul că NU a fost respectat termenul legal de comunicare.

Astfel, s-a susţinut că notificarea privind deschiderea procedurii, din 9.01.2008 a fost comunicată de lichidatorul judiciar la data de 15.01.2008, a fost înregistrată sub nr. 66375, iar termenul stabilit pentru depunerea declaraţiei de creanţă a fost până la data de 17.01.2008, rezultând că petenta a avut la dispoziţie doar o zi pentru a întocmi şi transmite cererea şi documentaţia necesară înscrierii în tabel.

Tribunalul Prahova – Secţia Comercială a respins ca neîntemeiate contestaţiile formulate.

Judecătorul sindic a reţinut că ULTERIOR întocmirii şi depunerii la dosar de către lichidatorul judiciar a tabelului definitiv al creanţelor debitoarei la data de 16.06.2008, creditoarea AFP Ploieşti a formulat o cerere de înscriere a creanţei precizate înregistrată la data de 29.09.2008 prin care a solicitat menţionarea în tabel a sumei suplimentare de 897.117 lei, creanţă ce rezultă din două sentinţe cu nr. 462/5.10.2005 şi 571/12.12.2005 pronunţate de Tribunalul Prahova rămase definitive şi irevocabile. Prin adresa cu nr. 3566/12.11.2008 lichidatorul judiciar a respins cererea de înscriere în tabel a creanţei suplimentare, în urma verificărilor efectuate constatând că cererea a fost formulată tardiv.

Se poate observa că cele două sentinţe invocate ca titluri de creanţă au rămas definitive şi irevocabile cu mult înainte de deschiderea procedurii insolvenţei în prezenta cauză, iar titulara iniţială a creanţei - Direcţia Generală de Jandarmi a Municipiului Bucureşti – a fost notificată pentru depunerea declaraţiei prin adresa cu nr. 2788/19.12.2007, aşa cum rezultă din confirmarea de primire nr. 8460/20.12.2007.

Pe cale de consecinţă, nefiind o creanţă născută ulterior deschiderii procedurii, iar creditorul având posibilitatea legală şi efectivă să solicite înscrierea în termen în tabelul de creanţe, tribunalul constată că în mod corect a apreciat lichidatorul judiciar când a respins cererea de înscriere a creanţei suplimentare ca fiind tardivă.

De asemenea, la data de 2.10.2008, creditorul AFP Brăila a depus cu adresa nr. 161688/2008 o cerere de majorare a creanţei bugetare înscrisă în tabloul creditorilor prin care a solicitat menţionarea în tabel şi a sumei de 8.713 lei reprezentând debite şi majorări de întârziere. Lichidatorul judiciar, cu adresa nr. 3566/12.11.2008 (fila 534) a respins cererea de înscriere a suplimentului în tabelul de creanţă, întrucât suma a fost tardiv pretinsă.

Creditoarea AFP Brăila a fost notificată pentru depunerea declaraţiei de creanţă prin adresa emisă la data de 9.01.2008 primită de aceasta la data de 14. 01.2008 aşa cum rezultă din confirmarea de primire nr. 4063/ 2008.

Împotriva sentinţei au declarat recurs creditoarele.

Recurenta creditoare A.F.P. Ploieşti a criticat sentinţa pentru nelegalitate şi netemeiniciei prin aceea că în mod greşit a respins contestaţia la tabelul de creanţe întocmit de lichidatorul judiciar, în temeiul art.75, alin.(1) şi alin.(2) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei, deoarece a precizat creanţa comunicată iniţial, ca urmare a adreselor primite, referitoare la debitul datorat la bugetul general consolidat al statului de S.C. P S.A., conform sentinţelor din 2005 pronunţate de Tribunalul Prahova, sentinţe rămase definitive şi irevocabile. De asemenea, s-a completat aceasta creanţă şi cu suma de 39.879 lei, sumă rezultată din declaraţiile şi deconturile de TVA depuse de către lichidatorul judiciar, după data deschiderii procedurii.

S-a solicitat admiterea recursului, modificarea în tot a sentinţei atacate, în sensul admiterii cererii de înscriere suplimentară în tabelul de creanţe urmând ca instanţa să dispună lichidatorului judiciar să rectifice tabelul definitiv al creanţelor şi să înscrie A.F.P. Ploieşti cu suma totala de 76.140.386 lei, întrucât reprezintă sume datorate la bugetul general consolidat al creanţelor de S.C. P S.A. înainte de data deschiderii procedurii de faliment. În cazul în care lichidatorul judiciar apreciază că această creanţa nu poate fi considerata bugetară, s-a solicitat instanţei sa dispună lichidatorului judiciar să înscrie suma precizată în categoria creanţelor chirografare.

Recurenta creditoare A.F.P. Brăila menţionează că prima instanţa s-a pronunţat greşit cu privire la contestaţia împotriva tabelului de creanţe al societăţii debitoare S.C P. S.A.

Arată că este nelegal refuzul lichidatorului judiciar de a înscrie în tabloul de creanţe al debitoarei şi suplimentul de creanţă în sumă de 8.713 lei, deoarece notificarea privind deschiderea procedurii insolventei împotriva debitoarei, i-a fost comunicată cu încălcarea dispoziţiilor art.7, alin.(3), raportat la art.76, alin.(1) şi art.61-62 din Legea nr. 85/2006, în sensul că NU a fost respectat termenul legal de comunicare către subscrisa.

Curtea a reţinut următoarele :

Potrivit dispoziţiilor art.75, alin.(1) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, după expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, prevăzut de art.73, alin.(2) şi până la închiderea procedurii, orice parte interesată poate face contestaţie împotriva trecerii unei creanţe sau a unui drept de preferinţă în tabelul definitiv de creanţe, în cazul descoperirii existenţei unui fals, dol sau unei erori esenţiale care au determinat admiterea creanţei sau a dreptului de preferinţă, precum şi în cazul descoperirii unor titluri hotărâtoare şi până atunci necunoscute.

Aşa cum se poate observa, o contestaţie la tabelul de creanţe ulterioară termenului prevăzut în notificare se poate realiza doar în condiţiile expres şi limitativ prevăzute de lege.

În cauza de faţă aceste condiţii nu sunt îndeplinite.

Pe de altă parte, potrivit dispoziţiilor art.76 alin.(1) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu excepţia cazului în care notificarea deschiderii procedurii s-a făcut cu încălcarea dispoziţiilor art.7, titularul de creanţe anterioare deschiderii procedurii, care nu depune cererea de admitere a creanţelor până la expirarea termenului prevăzut de art. 62 alin.1 lit.b este decăzut, cât priveşte creanţele respective, din următoarele drepturi:

1. dreptul de a participa şi de a vota în cadrul adunării generale a creditorilo;

2. dreptul de a participa la distribuirile de sume în cadrul reorganizării şi falimentului;

3. dreptul de aşi realiza creanţele împotriva debitorului sau a membrilor ori asociaţilor cu răspundere nelimitată ai persoanei juridice debitoare, ulterior închiderii procedurii, sub rezerva ca debitorul să nu fi fost condamnat pentru bancrută simplă sau frauduloasă ori să nu i se fi stabilit răspunderea pentru efectuarea de plăţi ori transferuri frauduloase .

Dispoziţiile art.7 din acelaşi act normativ, la care face trimitere articolul menţionat mai sus, arată în alineatul 3 că prin excepţie de la prevederile alin.1 se vor realiza, conform Codului de procedură civilă, comunicarea actelor de procedură anterioare deschiderii procedurii şi notificarea deschiderii procedurii.

Această modalitate de comunicare a actelor de procedură anterioare deschiderii procedurii şi de notificare a deschiderii procedurii este prevăzută ca o excepţie de la regula generală consacrată de art.7, alin.(1) teza I din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei , conform căreia: citarea părţilor, precum şi comunicarea oricăror acte de procedură , a convocărilor şi notificărilor se efectuează prin Buletinul procedurilor de insolvenţă.

Astfel cum se poate observa aceste dispoziţii legale reglementează modalitatea de aducere la cunoştinţa creditorilor a faptului că a fost deschisă procedura insolvenţei faţă de societatea debitoare, nefăcând trimitere la termenele de depunere a declaraţiilor de creanţă. Or, este bine cunoscut principiul potrivit căruia excepţia este de strictă interpretare şi aplicare.

Aşa fiind, excepţia prevăzută de art.76 alin.(1) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, se impune a fi interpretată în sensul că NU este decăzut din drepturi acel creditor căruia nu ia fost notificată deschiderea procedurii insolvenţei conform Codului de procedură civilă, respectiv potrivit normelor ce reglementează citaţiile şi comunicarea actelor de procedură, cuprinse în art. 86.

În caz contrar devine incidentă regula generală potrivit căreia titularul de creanţe anterioare deschiderii procedurii, care nu depune cererea de admitere a creanţelor până la expirarea termenului prevăzut de art.62 alin.(1), lit.(b) este decăzut, cât priveşte creanţele respective, din drepturile prevăzute expres de lege.

Ambele recurente din prezenta cauză au fost notificate cu privire la deschiderea proceduri în condiţiile Codului de procedură civilă prin poştă, existând la dosar confirmările de primire.

Cu privire la declaraţia de completare a creanţei, se constată că această declaraţie nu a fost analizată de judecătorul sindic întrucât a fost formulată la data de 17.12.2008, iar contestaţia a fost înregistrată la data de 26.11.2008. Aşa fiind, pretenţiile recurentei creditoare nu pot fi analizate omisso medio direct de către instanţa de recurs.

Pentru aceste considerente şi în temeiul art. 3041 şi 312 C.pr. civ., Curtea va respinge recursul formulat de A.F.P. Ploieşti şi A.F.P. Brăila ca nefondat.


0 comentarii:

 
Opinii Juridice © 2008. Design by Pocket